11. Övrigt

 

 

11.1 Dagbok och elevmatrikel

 

Lärarna för dagbok över elevernas deltagande i undervisningen terminsvis. Elevernas repertoar och framträdanden införs i skolans elevmatrikel. Eleven har rätt att ta del av de uppgifter som finns i elevmatrikeln och får på begäran studieintyg. Studieintyget ges automatiskt då en elev avbryter studierna eller får avgångsbetyg.

 

 

11.2 Individualisering av lärokursen

 

Om en elev till följd av funktionsnedsättning, sjukdom eller någon annan därmed jämförbar orsak inte förmår studera enligt musikinstitutets läroplan, kan läroplanens mål individualiseras så att de motsvarar elevens förutsättningar. I elevens studieplan fastställer man hur undervisningen ordnas, studiernas mål, behövliga stödåtgärder, eventuella nivåprov samt bedömningsmetod. Då utbildningen anordnas beaktas att undervisningens mål är musikpedagogiska.

I målen betonas att eleven bör utveckla sina musikaliska kunskaper och färdigheter utgående från sina egna förutsättningar samt leva sig in i musiken. Undervisningen kan genomföras både individuellt och i grupp.

 

 

11.3 Uppehåll i studierna

 

En elev kan ansöka om uppehåll i studierna genom en välmotiverad ansökan som riktas till musikinstitutets rektor. Studieuppehåll beviljas endast av vägande skäl och för högst ett läsår.

Endast ett uppehåll kan beviljas under studietiden. Av tungt vägande skäl kan avvikelse från ovanstående principer ske.

 

 

11.4 Övriga bestämmelser

 

Lärarkollegiet och ämneskollegierna kan tillsammans med musikinstitutets rektor uppgöra närmare bestämmelser som eleverna och personalen vid Musikinstitutet Legato bör följa. I dessa kan fastställas konsekvenser av att bestämmelserna inte efterföljs.