Dansundervisningen vid Legato

Grundstudierna i nutidsdans inleder eleven vanligtvis vid 8 års ålder och de varar i regel i 5 år. Grundstudierna består av nivåerna 0,1,2,3 och 4. På den förberedande nivån är undervisningen 45 minuter i veckan, medan elever på de högre nivåerna bör få minst en lektion i veckan på 60 minuter. På nivå 4 är lektionerna 75-90 minuter långa.
Den danstekniska undervisningens fokus är på huvudämnet nutidsdans, där också akrobatik ingår. Biämnet folklig dans undervisas dels även under de ordinarie lektionerna, och dels i form av skilda kortkurser när möjlighet ges. Utöver de danstekniska ämnena hör till undervisningen kroppskännedom, danskunskap och förmåga att uppträda, som i regel ingår i danslektionerna varje vecka. Till studierna hör också studieresor, besök på föreställningar samt självständigt arbete (t.ex. hemuppgifter). Uppflyttning till följande klass förutsätter minst 75 % deltagande i undervisningens alla delområden samt uppnående av de uppställda danstekniska målen med åtminstone vitsordet nöjaktigt.
Under grundstudierna har eleverna möjlighet att göra nivå- eller framstegsprov.

Efter studierna på nivå 4 kan eleven avlägga ett nivåprov över genomförda grundstudier. För att eleven ska övergå till fördjupade studier förutsätts att det avlagts med vitsordet nöjaktig.