1. Allmänt

 

1.1 Läroplanssystemet och grunderna för läroplanen

 

Läroplanen för musik- och dansundervisningen vid Musikinstitutet Legato är uppgjord enligt Utbildningsstyrelsens föreskrifter. Styrsystemet för grundläggande konstundervisning består av följande delar:

• lagen (633/1998) och förordningen (813/1998) om grundläggande konstundervisning

• Utbildningsstyrelsens föreskrift om grunderna för läroplanen för den grundläggande konst- undervisningen

• läroplanen som godkänts av utbildningsanordnaren.

 

Läroplanen har utarbetats av arbetsgruppen Tessalina Keltanen, Janne Vanonen, Håkon Hesthammer,

Malin Jaakkola och personalen vid Musikinstitutet Legato, föräldrar, elever samt i regionalt sammarbete med närliggande musikläroanstalter. Utgångspunkten har varit att läroplanen skall vara ett viktigt arbetsredskap för lärarna samt ett instrument vid utvecklandet av verksamheten vid Musikinstitutet Legato. Den grundläggande konstundervisningen är en helhet där målen och innehållet för de olika delarna hör samman och bildar en grund för undervisningen och verksamhetskulturen.

 

Musikinstitutet Legatos läroplan för musik har godkänts av nämnden för Musikinstitutet Legato den 30.5.2018 och träder i kraft från och med läsåret 2018/-19.

 

 

1.2 Verksamhetsidé

 

Musikinstitutet Legato är en konstläroinrättning, vars uppgift är att ordna undervisning i musik och dans enligt lagen om grundläggande konstundervisning som i första hand är avsedd för barn och unga. Den grundläggande konstundervisningens uppdrag är att ge eleverna möjligheter att studera konst långsiktigt, målmedvetet och i enlighet med sina egna intresseområden. Undervisningen främjar utvecklingen av ett förhållande till musik och ett livslångt intresse för konstarten. Undervisningen strävar till att utveckla kunnande som är kännetecknande för konstarten samt ge de elever som önskar färdigheter att söka sig till yrkesutbildning och högskoleutbildning inom konsten. Musikinstitutet kan även ordna annan konstundervisning i tillägg till musik och dans som t.ex. bildkonst, teaterkonst, mediakonst m.m. Undervisning ges på svenska och finska.

 

 

1.3 Värdegrund och konst-/musikundervisningens allmänna mål

 

Musikinstitutet Legato bygger sin musikundervisning på respekt för mänskliga rättigheter, jämställdhet, och kulturell mångfald. Den grundläggande konstundervisningen bygger på uppfattningen att människan är unik

och värdefull som individ och som medlem i olika gemenskaper. Undervisningen ska främja jämställdhet

mellan könen och respektera könets mångfald. Undervisningen skall hjälpa eleverna att växa som människor genom att utveckla deras tankeförmåga och kreativitet. De estetiska, etiska och ekologiska frågor som är en del av konsten vägleder eleverna att reflektera över och bedöma vad som är viktigt och värdefullt i livet. I den grundläggande konstundervisningen skapas en grund för en socialt och kulturellt hållbar framtid. Musik-

institutet Legato har som mål att bidra till att berika det lokala musiklivet, samarbeta med andra läroanstalter, konstinrättningar både regionalt, nationellt och internationellt.

 

1.4 Inlärningssyn, pedagogisk miljö och arbetssätt

 

Undervisningen baserar sig på en inlärningssyn, där inlärningen ses som en aktiv och målinriktad process.

Inlärningsprocessen påverkas av elevens individuella egenskaper och motivation samt av den pedagogiska

miljön, skolsystemets effektivitet, läroplanens funktionsduglighet, lärarens skicklighet och skolenhetens

skicklighet.

Grunderna för läroplanen för grundläggande musikundervisning bygger på en syn på lärande enligt vilken eleven har en aktiv roll. Eleven lär sig ställa upp delmål och arbeta i riktning mot målen både självständigt och tillsammans med sin lärare och andra. Positiva känslor, glädjen över att lära sig och nyskapande verksamhet främjar lärandet och sporrar eleven att utveckla sin kompetens. Upplevelser och växelverkan med omgivningen liksom respons av lärare, användning av olika sinnen och kroppen har en stor betydelse för lärandet.

 

Inom den grundläggande musikundervisningen innebär lärandet att man individuellt och kollektivt bygger upp

kunskaper och färdigheter, som stärker elevens kulturella delaktighet och ökar hens välbefinnande. Undervisningen skall sträva efter en didaktisk reflektion, dvs ge studeranden större självkännedom, självbedömmning och självinsikt i sin strävan att närma sig musiken och instrumentet som igen genererar till koncentrerat, målmedvetet och långsiktigt arbete samt att fungera konstruktivt såväl enskilt som i grupp.

Läraren har en viktig roll när det gäller att utveckla elevens inlärningsfärdigheter samt olika övningstekniker. När undervisningen planeras bör man se till att eleven lär sig kritiskt granska sina studier och sitt lärande och blir medveten om sina starka och svaga sidor så som sin konstnärliga skapande förmåga.

 

Den pedagogiska miljön och de arbetssätt som används skall erbjuda en öppen, uppmuntrande och positiv

studieatmosfär. En god studiemiljö möjliggör en utveckling av elevens interaktionsförmåga, initiativförmåga och förmåga att arbeta på lång sikt. Eleven skall få möjlighet att målmedvetet och mångsidigt utveckla sin förmåga och sitt konstnärliga uttryckssätt. En god studiemiljö sporrar också eleven till aktivitet, kreativitet och självständigt tänkande. Den skapar motivation och möjliggör en trygg uppväxt och utveckling.

Växelverkan mellan elever och lärare samt eleverna emellan är av central betydelse. Läraren skall tillsammans med eleven hitta de arbetssätt som bäst passar eleven så att målen för undervisningen kan nås. Lärandet ses som ett resultat av elevens egen aktivitet. Upplevelsen av att lyckas, som inom musiken ofta kommer först efter ett långvarigt arbete, ökar elevens tro på sin förmåga.

 

1.5 Målsättningar inom den fördjupade lärokursen.

 

Målet för den fördjupade lärokursen i musikundervisning är att skapa förutsättningar för ett livslångt för-

hållande till musiken och aktiv kulturell delaktighet. Studierna i den fördjupade lärokursen i konstarten ger

möjligheter att på ett mångsidigt och målmedvetet sätt kunna utveckla sitt kunnande och att njuta av konst i största allmänhet. Eleverna bör uppmuntras att också använda konsten, dvs musiken som ett medel för

samarbete, påverkan och delaktighet.

 

Målet för den fördjupade lärokursen är att öka elevernas glädje över att lära sig, studiemotivation och kreativa tänkande genom att uppmärksamma deras styrkor, potential och intressen. Eleverna uppmuntras att ställa upp egna mål för lärandet och göra sina val i fråga om studierna utgående från dem. Då studierna inom konstarten framskrider vägleds eleverna att ta allt mer ansvar för sitt eget lärande. Studierna i den fördjupade lärokursen erbjuder eleverna möjligheter att utveckla sådana uttrycksmedel inom konstarten musik som är betydelsefulla för dem. Eleverna uppmuntras att med hjälp av konstens medel analysera, tolka och värdera en kulturellt mångfaldig verklighet.

Att stöda elevernas förmåga att tänka kritiskt är en del av utvecklingen. Eleverna vägleds att granska konstarten också som ett historisk, samhälleligt och aktuellt fenomen samt att i sin verksamhet skapa samband mellan konst och vetenskap. Denna utvecklingsprocess bör kulminera i ett slutarbete.