6. Oppimäärän ja opetuksen yksilöllistäminen

Mikäli oppilas ei vammaisuuden, sairauden tai muun näihin verrattavissa olevan syyn vuoksi kykene opiskelemaan Musiikkiopisto Legaton tanssin laajan oppimäärän mukaisesti, opetussuunnitelman tavoitteita yksilöllistetään vastaamaan hänen edellytyksiään. Tällöin oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa määritellään opiskelun tavoitteet, opiskeluaika, opetuksen toteuttamistapa, tarvittavat tukitoimet, mahdolliset suoritukset ja arviointimenettely. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen tapahtuu oppilaan, tämän huoltajan ja Musiikkiopisto Legaton edustajan yhteistyönä.

Opetusta järjestettäessä huomioidaan, että opintojen tavoitteet ovat tanssikasvatuksellisia. Oppilaalta edellytetään kykyä käyttää hyväkseen annettavaa opetusta. Tavoitteissa painottuvat oppilaan tanssillisten kykyjen ja taitojen kehittäminen hänen omista lähtökohdistaan sekä tanssin elämyksellinen kokeminen.

Yksilöllistettyä opetusta järjestetään oppilaitoksen opetushenkilökunnan, opetustilojen ja muiden resurssien sallimissa puitteissa.