3. Opetuksen toteuttaminen

3.1. Oppimiskäsitys

Taiteellinen oppiminen on kokonaisvaltainen tapahtuma, jossa yksilölliset aistikokemukset ja käsitteet ovat vuorovaikutuksessa. Oppilaalla on aktiivinen rooli opiskelussa ja oppimisessa. Hän soveltaa kokemuksiaan ja aiemmin opittuja taitoja ja tietoja uusiin tilanteisiin. Tavoitteena on, että elämyksellisen ja tutkivan oppimisen avulla oppilas kehittää ja syventää omaa tanssi-ilmaisuaan. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajan ja ympäröivän taide-elämän ja muun yhteiskunnan kanssa.

3.2. Opiskeluympäristö

Opiskeluympäristö muodostuu siitä psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta ympäristöstä, jossa oppiminen tapahtuu. Hyvällä opiskeluympäristöllä pyritään tukemaan monipuolisesti ja turvallisesti oppilaan kasvua ja oppimista ja antamaan onnistumisen kokemuksia myönteisessä ilmapiirissä. Oppimisympäristö luodaan sellaiseksi, että se vahvistaa oppimisessa tarvittavia taitoja, vuorovaikutustaitoja, aloitekykyä ja pitkäjänteisyyttä.

Musiikkiopisto Legaton tanssinopetus on pääsääntöisesti ryhmäopetusta. Opiskeluympäristö tukee tämän opetusmuodon sallimissa rajoissa erilaisia oppijoita huomioiden yksilöllistetyn opetuksen sekä tyttöjen ja poikien väliset erot fyysisessä ja psyykkisessä kehityksessä.

Opetustilan ja siihen välittömästi liittyvien muiden tilojen tulee soveltua opetussuunnitelman perusteiden mukaiseen tanssin opetukseen.

Yhteistyö oppilaan kodin kanssa tukee tanssiosaston toimintaa. Opiskeluympäristöön kuuluvat myös kontaktit ympäröivään kulttuuri- ja työelämään sekä toisiin oppilaitoksiin.