5. Oppimisen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

5.1. Tanssin lajikohtainen tekniikkaopetus

Lajikohtainen tekniikkaopetus on opetuksen keskeisin osio. Kaikki muu opetus syventää ja laajentaa sitä. Tekniikkaopetuksen osuus koko opetuksesta on suurempi kuin muun opetuksen määrä yhteensä. Tanssiteknisen sivuaineen tarkoituksena on tukea pääaineen opintoja sekä syventää ja monipuolistaa oppilaan liikkeellistä ilmaisukykyä.

Tavoitteena on, että oppilas:

 • oppii kansantanssin ja nykytanssin lajikohtaisia tekniikoita. Painotus määrittyy pääaine-sivuaine- valinnan mukaan.
 • saa kokemuksia erilaisista näkökulmista tanssiin.
 • oppii ymmärtämään eri tanssitekniikoiden yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia ja oppii yhdistelemään niitä omassa liikkumisessaan

Sisällöt

Varhaisiän opinnot luovat pohjaa myöhempää tanssinopiskelua varten. Perusliikunnan ja leikin avulla oppilaan itsetunto ja myönteinen minäkuva sekä liikunnallisuus ja karkeamotoriset taidot kehittyvät.

Perusopintojen aikana oppilas perehtyy omien lajiensa perusliikkeistöön pitkäjänteisesti työskennellen. Hän harjoittelee lajille ominaista motoriikkaa ja oivaltaa karkeamotoriikan ja hienomotoriikan eron tanssissa ja omassa liikkumisessaan.

Syventävissä opinnoissa oppilas kehittää tanssitekniikkaansa monipuolisesti vaikeusasteita lisäten. Oppilas harjoittelee tanssin suorituspuhtautta omien kehollisten edellytystensä mukaan. Hän kehittää tanssillista ajatteluaan ja ymmärtämystään tekniikan, liikkeen ilmaisullisen muodon ja sisällön välisestä yhteydestä.

5.2. Kehontuntemus

Tavoitteena on, että oppilas:

 • oppii ottamaan huomioon kehon rakenteen ja liikkumisen periaatteet omassa liikkumisessaan ja tanssi-ilmaisussaan
 • oppii ymmärtämään fyysisten ominaisuuksien ja taitojen tasapuolisen kehittämisen merkityksen harjoittelussa
 • oppii tiedostamaan keholle sopivan harjoittelun ja levon suhteen

Sisällöt

Varhaisiän opinnoissa oppilas tutkii kokeillen oman kehonsa toimintaa ja sen liikemahdollisuuksia.

Perusopinnoissa oppilas kehittää tietoisesti myönteistä, luontevaa suhdetta omaan muuttuvaan kehoonsa. Hän ymmärtää eri ominaisuuksien (mm. rakenne, voima, venyvyys, ketteryys) vaikutuksen liikkumiseen ja tulee tietoiseksi omista mahdollisuuksistaan kehittää niitä.

Syventävissä opinnoissa oppilas oppii tärkeimmät fyysisten ominaisuuksien lainalaisuudet ja oppii hyödyntämään niitä omatoimisesti harjoittelussaan. Hän kehittää tietoisesti tanssissa tarvittavia fyysisiä henkilökohtaisia ominaisuuksiaan.

5.3. Tanssin tuntemus

Tavoitteena on, että oppilas:

 • oppii harjoittelemiensa tanssilajien perusliikesanastoa ja muuta tanssitaiteen sanastoa
 • oppii lajeihin liittyvää tapa- ja opiskelukulttuuria
 • oppii pääpiirteittäin suomalaisen ja ulkomaisen taidetanssin kehittymisen keskeiset vaiheet
 • avartaa käsitystään tanssista tutustumalla tanssin eri muotoihin ja lajeihin niin näkijänä kuin kokijana.

Sisällöt

Varhaisiän opinnoissa tutustutaan tanssitunnin tapakulttuuriin.

Perusopinnoissa oppilas kehittää tanssin tuntemustaan tutustumalla pääainelajinsa keskeisimpiin tanssiteoksiin kuvatallenteiden avulla ja tanssiesityksiä seuraamalla.

Syventävissä opinnoissa oppilas syventää tietoaan taidetanssin kehittymisestä Suomessa ja ulko-mailla. Hän opiskelee oman lajinsa historiaa menneestä nykypäivään.

5.4. Esiintyminen

Tavoitteena on, että oppilas:

 • • oppii ilmaisemaan itseään omaksumansa tekniikan avulla
 • • oppii kehittämään omaa yksilöllistä luovuuttaan ja ilmaisukykyään ja siten esiintymisvalmiuttaan
 • • harjaantuu esiintymään sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä
 • • oppii tanssiteoksen valmistamisessa vaadittavia taitoja ja tietoja sekä taiteiden työtapoja

Sisällöt

Varhaisiän opinnoissa oppilas tutustuu luontevaan esillä olemiseen ja harjoittelee esiintymään ryhmän jäsenenä.

Perusopinnoissa oppilas totuttelee itsenäiseen ja oma-aloitteeseen työskentelyyn sekä harjoittelun aikana että esiintymistilanteissa. Hän harjoittelee kantamaan vastuuta ryhmän jäsenenä ja esiintymään erilaisissa esiintymistiloissa ja -tilanteissa

Syventävissä opinnoissa oppilas oppii tiedostamaan harjoitteluprosessin merkityksen esitystä valmistettaessa ja ymmärtää sen arvon oppimisessa. Oppilas oppii ymmärtämään eri taidealojen kanssa tehtävän yhteistyön merkityksen ja hänen taidekäsityksensä avartuu. Oppilas oppii arvostamaan omaa ja muiden työtä.