4. Opetuksen rakenne ja laajuus

4.1. Opetuksen rakenne

Laajan oppimäärän mukaiset tanssiopinnot muodostuvat perusopinnoista ja syventävistä opinnoista. Opetus on tarkoitettu pääasiassa kouluikäisille lapsille ja nuorille. Perusopintoja edeltävää, varhaisiän tanssikasvatusta annetaan alle kouluikäisille lapsille.

Tanssin Varhaisiän Opinnot

Varhaisiän tanssikasvatus sisältää lastentanssin 3-4 -vuotiaille ja 5-6 -vuotiaille ja 6-7 -vuotiaille alkeisbaletin/ luovatanssin.

 

Perusopinnot

Perusopinnot aloitetaan 8-vuotiaana ja niiden kesto on pääsääntöisesti 5 vuotta. Perusopinnot koostuvat luokista 0, I, II, III ja IV.

Syventävät Opinnot

Syventävät opinnot aloitetaan pääsääntöisesti 13-vuotiaana ja niiden kesto on vähintään 4 vuotta. Syventävien opintojen vaihe koostuu kolmesta eri tasosta: Taso I, II ja III. Opinnot kestävät pääsääntöisesti Tasolla I 1 vuoden, Tasolla II 2 vuotta ja Tasolla III 2 vuotta.

Musiikkipisto Legatossa järjestettävä tanssinopetus voidaan kytkeä toisen asteen lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen voimassa olevien sopimusten perusteella.

Musiikkiopisto Legaton opetustarjonta sisältää myös musiikin opetuksen. Musiikin opetus on musiikin perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta ja sillä on oma opetussuunnitelma.

4.2. Opintojen eteneminen

Luokalta tai tasolta seuraavalle siirtyminen edellyttää vähintään 75 % osallistumista opetuksen kaikkiin osa-alueisiin sekä asetettujen tanssiteknisten tavoitteiden saavuttamista vähintään tyydyttävästi. Siirtämisestä päättää ensisijaisesti oppilaan oma pääaineopettaja. Mahdollisuuksien mukaan päätöksentekoon osallistuu myös muita opettajakollegion jäseniä.

Perusopintojen aikana oppilailla on yksi edistymisnäyte. Tämä edistymisnäyte 1 toteutetaan IV luokan opintojen aikana. Siirtyminen perusopinnoista syventävien opintojen Tasolle I edellyttää tämän edistymisnäytteen suorittamista vähintään tyydyttävästi. Syventävien opintojen aikana oppilailla on kaksi edistymisnäytettä. Niistä ensimmäinen eli edistymisnäyte 2 järjestetään Tason II opintojen ja toinen eli edistymisnäyte 3 Tason III opintojen loppupuolella. Tasolle III siirtyminen edellyttää edistymisnäytteen 2 suorittamista vähintään tyydyttävästi. Koko laajan oppimäärän mukaisen opetuksen päättötodistuksen saamisen edellytyksenä on edistymisnäytteen 3 suorittaminen hyväksytysti.

Luokka ja vuosi- etenemispyrkimyksestä poiketen oma pääaineopettaja voi toista opettajaa kuultuaan myöntää oppilaalle yhden opintovuoden lisää perusopintojen täydentämiseen. Tämä voi tapahtua missä tahansa perusopintojen vaiheessa tarpeen mukaan. Oikeus lisävuoteen voidaan myöntää myös jokaisella syventävien opintojen tasolla huomioiden, että laajan oppimäärän mukainen opetus päättyy pääsääntöisesti oppilaan täyttäessä 19 vuotta.

4.3. Oppiaineet

Tanssitekninen opetus jaetaan pääaineisiin ja sivuaineisiin. Perusopinnoissa oppilaitten pääaineena on kansantanssi. III ja IV luokalla pääaineopintojen rinnalla on nykytanssi sivuaineena. Syventävissä opinnoissa pääaine voi olla joko kansantanssi tai nykytanssi. Kansantanssin pääaineopiskelijoilla sivuaineena jatkuu nykytanssi ja nykytanssin pääaineopiskelijoiden sivuaineena on kansantanssi.

Syventävien opintojen mukaisten pääaineopintojen aloittaminen edellyttää oppilaalta sitä, että hän on suorittanut tanssin laajan oppimäärän mukaiset perusopinnot tai että hänellä on vastaavat tiedot ja taidot kuin tanssin perusopinnot suorittaneella oppilaalla.

Tanssiteknisten aineiden lisäksi opetukseen kuuluu kehon tuntemus, tanssin tuntemus ja esiintyminen. Näiden opetus tapahtuu pääsääntöisesti viikoittaisten tanssituntien puitteissa.

Musiikkiopisto legato pyrkii tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan tanssioppilailleen pää- ja sivuaineopintojen lisäksi valinnaisaineita. Sellaisia voivat olla esim. jazztanssi, klassinen baletti, karakteritanssi ja kehonhuolto.

4.4. Opintojen tuntimäärällinen laajuus

Lukuvuoden pituus määräytyy kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Opintojen laajuuden laskennan perusteena on käytetty 45 minuutin pituisia oppitunteja.

Varhaisiän opintojen laajuus on oppilaan iästä riippuen 35–47 t/lukuvuosi. Ne eivät laskennallisesti kuulu tanssin laajan oppimäärän mukaisiin opintoihin.

Perusopintojen laajuus on 93–198 t/lukuvuosi oppilaan luokkatasosta riippuen. Perusopintojen vähimmäistuntimäärä on 700 t.

Syventävien opintojen laajuus on keskimäärin 210 t/lukuvuosi. Syventävien opintojen vähimmäistuntimäärä on 840 t.

Laajan oppimäärän mukaisen opetuksen kokonaistuntimäärä on vähintään 1540 t. Opinnot ovat laajemmat, mikäli oppilaalle on jossain vaiheessa myönnetty lisävuosi opintojensa täydentämiseen, hän jatkaa syventävissä opinnoissa pitempään, kuin neljä vuotta, tai hän on hyödyntänyt oppilaitoksen valinnaisainetarjontaa. Laajan oppimäärän mukaista tanssin perusopetusta järjestettäessä pyritään joustavuuteen siten, että oppilaan ikä, aiemmin hankitut taidot ja tiedot sekä käytettävissä olevat opetusmenetelmät otetaan huomioon.

Päättötyö

Suorittaakseen koko tanssin laajan oppimäärän mukaiset opinnot oppilaan tulee tehdä päättötyö syventävien opintojen III tason aikana. Päättötyö voi olla soolotanssi, ryhmätanssi enintään neljälle tanssijalle tai koreografia itselle tai toisille. Päättötyöhön liittyy aina pienimuotoinen kirjallinen osuus. Päättötyön muodosta oppilas päättää itse pääaineopettajansa hyväksymänä. Pääsääntöisesti oma pääaineopettaja toimii myös oppilaan ohjaajana päättötyön valmistusprosessissa.

Päättötyön esitystilanne on julkinen ja sen arvioi vähintään kaksi tanssialan ammattilaista. Arvioitsijoista ainakin yksi on oppilaan oma opettaja. Oppilas saa päättötyöstään sanallisen palautteen lisäksi arvosanan asteikolla 1-5.