8. Oppilasarviointi ja arviointimenetelmät

Arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan edistymistä opinnoissaan. Sen tulee tukea oppilaan hyvän itsetunnon ja tanssivalmiuksien kehittymistä sekä oppilaan halukkuutta kehittää itseään oppijana. Arviointi perustuu pääosin oppilaan ja opettajan väliseen arviointikeskusteluun. Sen tulee tukea oppilaan kykyä arvioida omaa ja muiden työskentelyä.

Arvioinnissa ja palautteenannossa pyritään jatkuvuuteen ja säännöllisyyteen. Oppilas saa palautetta sekä oppimistilanteissa että erikseen järjestetyissä palautekeskusteluissa. Palautetta opintojen edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta annetaan oppilaan iästä ja luokkatasosta riippuen ryhmä-, pienryhmä- tai henkilökohtaisesti pääaineopettajan harkinnan mukaan.

Arviointi pohjautuu lukukauden alussa asetettuihin ja tiedotettuihin ryhmäkohtaisiin vuositavoitteisiin sekä mahdollisiin henkilökohtaisiin tavoitteisiin, jotka ovat opettajan oppilaalleen tai oppilaan itselleen laatimat. Arvioitavana on sekä oppimisprosessi että saavutettu tulos. Palaute on joko suullista tai sekä suullista että kirjallista. Arviointi tapahtuu pääsääntöisesti sanallisesti. Numeraalista arviointia 1-5 käytetään ainoastaan koko laajan oppimäärän päättösuorituksen ja päättötyön arvioinneissa.

Oppilaalle tiedotetaan seuraavista arvioinnin perusteista: arvioinnin tehtävät ja kohteet, arviointikriteerit, arvioinnin oikaiseminen, päättötodistuksen sisältö ja arvosana-asteikko.

Huoltaja pyritään pitämään tietoisena oppilaan opintojen edistymisestä mm. kutsumalla hänet seuraamaan säännöllisesti opetusta. Hänen toivotaan osallistuvan myös palautetilaisuuksiin.