2. Tanssin laajan oppimäärän opetuksen arvot ja yleistavoitteet

2.1. Tehtävä ja arvopohja

Musiikkiopisto Legaton tanssiosastolla annettava taiteen perusopetus on tanssin laajan oppimäärän mukaista opetusta. Sen tavoitteena on antaa oppilaalle mahdollisuus harrastaa tanssia pitkäjänteisesti sekä kehittää niitä taidollisia ja tiedollisia valmiuksia, joita tarvitaan alan ammattiopinnoissa.

Laaja oppimäärä antaa oppilaalle monipuolisen näkemyksen tanssista ja siihen liittyvistä asioista. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan henkistä kasvua, luovuutta ja sosiaalisia taitoja.

Opetuksen perustana on käsitys ihmisestä ruumiillisena ja henkisenä kokonaisuutena. Opetuksessa huomioidaan oppilaiden yksilölliset erot ja pyritään tukemaan oppilaan kehittymistä hänen omista lähtökohdistaan.

Tanssiosaston toiminnassa edistetään yhteistyötä musiikkiosaston, tanssin opetusta antavien ja muiden taideoppilaitosten kanssa sekä kehitetään kansainvälistä yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan.

Laajan oppimäärän mukaista opetusta annetaan pääsääntöisesti lapsille ja nuorille.

2.2. Yleiset tavoitteet

Tanssinopetuksen tavoitteena on:

 
  • tukea oppilaan henkistä kasvua, lisätä hänen kehollista tietoisuutta ja sen avulla vahvistaa oppilaan oman identiteetin muotoutumista
  • kehittää oppilaan itsetuntemusta, ymmärrystä muista ja ympäröivästä maailmasta
  • kehittää oppilaan tanssissa tarvitsemia fyysisiä ja psyykkisiä ominaisuuksia ja taitoja tasapainoisesti ja monipuolisesti
  • kannustaa terveelliseen liikkumiseen ja elämäntapaan
  • tukea oppilaan itsetuntoa ottamalla huomioon yksilön keholliset ja psyykkiset lähtökohdat sekä kehitysvaiheet
  • luoda opetustilanteissa myönteinen ilmapiiri ja kehittää oppilaan kykyä toimia vuorovaikutuksessa muiden oppilaiden ja opettajan kanssa
  • ohjata oppilasta pohtimaan ja tekemään eettisiä ratkaisuja ja vastuullisia valintoja opiskelussaan ja muussa elämässään
  • avartaa oppilaan käsitystä taiteen monimuotoisuudesta ja tukea hänen yksilöllisen näkökulmansa kehittymistä taiteessa.