1. YLEISTÄ

 

1.1 OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

 

Musiikkiopisto Legaton instrumentti- ja tanssinopetuksen opetussuunnitelma on tehty opetushallituksen ohjeistuksen mukaan. Taiteen perusopetuksen ohjeistus ja opetussuunnitelma koostuu seuraavista osista:

- laki (63371998) ja asetus (813/1998) taiteen perusopetuksesta

- opetushallituksen ohjeistus koskien taiteen perusopetusta antavia oppilaitoksia

- koulutuksen järjestäjän hyväksymä opetussuunnitelma

 

Opetussuunnitelman valmisteluun ovat osallistuneet työryhmä: Tessalina Keltanen, Janne Vanonen, Håkon Hesthammer ja Malin Jaakkola sekä Musiikkiopisto Legaton henkilökunta, vanhempia, oppilaita sekä muita musiikkiopistoa lähellä olevia tahoja. Lähtökohtana on ollut se, että tämä opetussuunnitelma toimisi tärkeänä työkaluna opettajille ja Musiikkiopisto Legaton toiminnan kehittämisessä. Taiteen perusopetus on kokonaisuus, jossa sisältö ja tavoitteet tukevat toisiaan ja luovat pohjan opetuksen toimintakulttuurille.

 

Musiikkiopisto Legaton opetussuunnitelman hyväksyi 30.5.2018 Musiikkiopisto Legaton lautakunta, ja se astuu voimaan lukuvuonna 2018/-19.

 

1.2 TOIMINNAN IDEOLOGIA

 

Musiikkiopisto Legato on taideoppilaitos, jonka tehtävänä on järjestää musiikin ja tanssin opetusta taiteen perusopetuslain mukaisesti ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Taiteen perusopetuksen tavoite on antaa oppilaille mahdollisuus kehittää osaamistaan pitkäjänteisesti, tavoitteellisesti ja huomioon ottaen heidän yksilölliset mielenkiintonsa kohteet. Opetus edistää musiikkisuhteen kehittymistä ja elinikäistä kiinnostusta tähän taidelajiin. Opetuksessa pyritään kehittämään tämän taidelajin tunnusomaista osaamista ja antamaan oppilaan niin toivoessa valmiudet myös ammatti- ja korkeakouluopintoihin. Musiikkiopisto voi järjestää myös toisten taidelajien opetusta yhteydessä musiikkiin ja tanssiin kuten esim. kuvataidetta, teatteritaidetta, mediataidetta jne. Opetusta annetaan suomeksi ja ruotsiksi.

 

1.3 ARVOPOHJA JA TAIDE-/ MUSIIKINOPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET

 

Musiikkiopisto Legaton opetus perustuu ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, tasa-arvoon ja kulttuurilliseen moniarvoisuuteen. Taiteen perusopetus rakentuu ihmiskuvaan, jossa korostuu ajatus jokaisen merkityksestä ja arvokkuudesta niin yksilönä kuin osana yhteisöä. Opetus kunnioittaa ja edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja momimuotoisuutta. Opetuksessa pyritään tukemaan oppilaan kasvua ja kehitystä kokonaisvaltaisesti ja edistämään luovaa ajattelua. Taiteeseen kuuluvat esteettiset, eettiset ja ekologiset kysymykset auttavat oppilasta arvioimaan mikä on kestävää ja arvokasta elämässä. Taiteen perusopetuksessa luodaan edellytykset sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävälle tulevaisuudelle. Musiikkiopisto Legato pyrkii rikastuttamaan paikallista kulttuurielämää, toimimaan yhteistyössä muiden opetus- ja taidelaitosten kanssa niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

 

1.4 OPPIMISNÄKEMYS, PEDAGOGINEN YMPÄRISTÖ JA TYÖSKENTELYTAVAT

 

Opettaminen pohjautuu oppimisnäkemykseen, jossa oppiminen mielletään aktiivisena ja päämäärätietoisena prosessina. Oppimistapahtumaan vaikuttavat oppilaan henkilökohtaiset ominaisuudet ja motivaatio, yhdessä pedagogisen ympäristön, koulutussysteemin tehokkuuden, opetussuunnitelman toimivuuden sekä opettajien ja koulutusyksikön taitavuuden kanssa.

Opetussuunnitelma taiteen perusopetuksen musiikinopetuksessa pohjautuu näkemykseen, jossa oppilaalla on aktiivinen rooli. Oppilas oppii asettamaan itselleen välitavoitteita sekä itsenäisesti että yhdessä opettajan ja muiden kanssa. Positiiviset tuntemukset oppimisesta motivoivat oppilasta kehittymään taidoissaan eteenpäin. Kokemukset ja vuorovaikutus ympäristön kanssa, palaute opettajilta sekä aistien ja kehon yhteistyö edistävät merkittävästi oppimista. Taiteen perusopetuksen musiikinopetuksessa pyritään kollektiivisesti kehittämään sellaisia taitoja, jotka vahvistavat oppilaan kulttuurillista osallistumista, sitoutumista ja hyvinvointia.

Opetuksessa tavoitellaan ns. ”didaktiivista vastavuoroisuutta”, joka antaa oppilaalle paremman itsetuntemuksen ja kyvyn itsearviointiin ja täten myös paremman itsetunnon lähestyä musiikin tekemistä keskittyneesti ja päämärätietoisesti sekä toimia rakentavasti niin yksin kuin yhdessä muiden kanssa. Opettajalla on tärkeä rooli oppilaan oppimisvalmiuksien ja oppimistekniikoiden ohjaajana. Kun opettamista suunnitellaan, tulisi opettajan pitää huoli, että oppilas oppii tarkastelemaan omaa oppimistaan realistisesti, ja että oppilas tiedostaa omat hyvät ja huonot puolensa sekä taiteelliset luovat kykynsä.

Käytettävissä olevan pedagogisen ympäristön ja työskentelytapojen tulee olla avoimia, kannustavia ja positiivisia. Hyvä oppimisympäristö mahdollistaa oppilaan vuorovaikutuksen, aloitekyvyn ja halun pitkäjänteiseen työskentelyyn. Oppilas saa mahdollisuuden kehittyä päämäärätietoisesti ja monipuolisesti taiteellisissa tavoitteissaan. Hyvä oppimisympäristö kannustaa oppilasta olemaan myös aktiivinen, luova ja itsenäisesti ajatteleva. Tämä lisää motivaatiota ja tarjoaa turvallisen kasvun ja kehittymisen. Vuorovaikutus opettajan ja oppilaan, samoin kuin muiden oppilaiden kesken on tärkeää. Opettajan tulee yhdessä oppilaan kanssa koittaa löytää ne oppimis- ja työskentelytavat, jotka toimivat juuri kyseiselle oppilaalle parhaiten.

Oppiminen on kuitenkin tulosta oppilaan omasta aktiivisuudesta. Onnistumisen tunne, joka musiikissa tulee usein vasta pitkäkestoisen työn tuloksena, kasvattaa oppilaan uskoa omiin kykyihinsä.

 

1.5 TAVOITTEET LAAJAN OPPIMÄÄRÄN MUKAISESTI

 

Musiikin laajan oppimäärän mukainen tavoite on luoda olosuhteet elämänmittaisen musiikkisuhteen ja kulttuurillisen osallistumisen syntymiselle. Laajan oppimäärän mukaiset musiikkiopinnot mahdollistavat monipuolisen ja tavoitteellisen kehittymisen sekä yleisesti taiteesta nauttimisen. Oppilaita kannustetaan myös ”käyttämään” taidetta eli musiikkia yhteistyön, vaikuttamisen ja osallistamisen välineenä.

Laajan oppimäärän tavoite on kasvattaa oppilaan iloa ja motivaatiota oppimisesta ja luovasta ajattelusta vahvistamalla hänen mielenkiintoaan, mahdollisuuksiaan ja vahvuuksiaan. Oppilaita kannustetaan asettamaan omia tavoitteita sekä tekemään omia valintoja opintojen sisällön suhteen. Opintojen edetessä pidemmälle kannustetaan oppilasta täten yhä itsenäisimpiin tavoitteisiin. Laajan oppimäärän opetus tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden kehittää sitä osaamisaluetta, joka tuntuu merkitykselliseltä juuri hänelle. Oppilasta ohjataan taiteen keinoin tulkitsemaan, analysoimaan ja arvioimaan monimuotoista kulttuuria ja todellisuutta.

Kehityksen tärkeä osa on tukea oppilaan kykyä kriittiseen ajatteluun. Oppilasta ohjataan myös tarkastelemaan taidetta historiallisesta, yhteiskunnallisesta ja sen nykyisistä ilmiöistä käsin sekä käsitellään tieteen ja taiteen suhdetta. Tämä kehitysprosessi kulminoituu ns. lopputyöhön.