9. YHTEISTYÖ

 

9.1 YHTEISTYÖ HUOLTAJIEN KANSSA

 

Oppilaan viihtymisen ja edistymisen kannalta on toimiva yhteistyö musiikkiopiston ja huoltajan/huoltajien välillä tärkeää. Informaatio- ja keskusteluyhteyden, joka tapahtuu pääaineen opettajan, muiden oppilaan opettajien, rehtorin, kanslian ja huoltajien välillä, tulee olla avointa ja luottamuksellista. Musiikkiopisto Legato korostaa avointa kommunikointia kodin ja opiston toiminnan välillä myös päivittäessään kotisivuja.

 

9.2 MUU YHTEISTYÖ

 

Musiikkiopisto ylläpitää ja kehittää läheistä yhteistyötään alueella toimivien päiväkotien, peruskoulujen, lukioiden, seurakuntien, kansalaisopistojen ja ammattiopistojen sekä muiden taide- ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Musiikkiopistolla on kattavaa yhteistyötä myös muiden Suomessa toimivien taideoppilaitosten kanssa. Kansainvälistä yhteistyötä toteutetaan projektiluontoisesti.

 

9.3 OMAN ALUEENSA KULTTUURITOIMIJA

 

Musiikkiopisto Legatolla on merkittävä rooli oman alueensa kulttuurielämän tuottajana ja rikastuttajana. Konsertit ja tanssiesitykset, joita musiikkiopisto säännöllisesti järjestää koko toiminta-alueellaan, ovat avoimia kaikille. Musiikkiopisto voi osallistua musiikki- ja tanssiesityksillään myös muiden toimijoiden tapahtumiin.