3. MUSIIKIN VARHAISKASVATUS - Rytmis, Kohotahti, Karuselli

 

3.1 Yleiset tavoitteet ja sisältö, musiikia pienille lapsille

 

Musiikin varhaiskasvatuksen tavoitteena on kehittää lapsen luovuutta, musiikillisia valmiuksia ja itseluottamusta. Positiiviset kokemukset musiikista luovat hyvän pohjan lapsen myöhemmille musiikkiopinnoille. Musiikillisen leikin kautta harjoitetaan lapsen kykyä toimia ryhmässä ja oppia. Kokemuksilla vahvistetaan oppimista, joka tapahtuu kaikilla aisteilla ja eri taidelajeja hyödyntäen. Pienten lasten musiikkikasvatukseen voi sisältyä soitinopetusta. Opetuksen järjestäjä päättää tavoitteet, sisällön ja laajuuden pienten lasten musiikin varhaiskasvatuksessa.

 

3.2 RYTMIS, 3-5 -vuotiaat

 

Rytmis sisältää laulu- ja rytmiharjoituksia leikin avulla. Tunneilla lauletaan ja riimitellään yhdessä rytmiharjoitusten kanssa liikkuen, leikkien ja tanssien. Sosiaalinen yhdessäolo, motoriset harjoitukset ja aktiivinen kuuntelu vahvistavat keskittymiskykyä. Tavoite on antaa lapselle välineitä kulttuurilliseen harrastamiseen. Opetus tapahtuu yhdessä päiväkotien kanssa tai erillisenä ilta-aktiviteettina.

 

3.3 KOHOTAHTI, 6-7 -vuotiaat

 

Esikouluikäiset lapset osallistuvat Kohotahtiin. Rytmisiä harjoituksia tehdään laulaen, leikkien ja tanssien.

Tunnit jakautuvat kahteen osaan, joista ensimmäisellä puoliskolla keskitytään enemmän lauluun ja liikkeisiin tietyn teeman mukaan. Tunnin toisella puoliskolla keskitytään kehon ja tilan hallintaan elävää musiikkia ja

hienomotorisia harjoituksia apuna käyttäen. Opetusta johtaa vähintään kaksi opettajaa. Tavoite on edistää lapsen keskittymiskykyä, itseluottamusta ja kehon hallintaa.

 

3.4 KARUSELLI, 7-8 -vuotiaat

 

Peruskoulun ensimmäisen lukuvuoden aikana lapset osallistuvat Karusellitoimintaan. Tunnit pitävät sisällään laulua, rytmiikkaa ja instrumenttien soittoa. Opetus tapahtuu kahden tai kolmen opettajan johdolla.

Opetuksen tavoite on tutustuttaa lapset soittimiin ja antaa hieman esimakua Legaton soitonopetuksesta.

Opetus tapahtuu ala-asteen ensimmäisen luokan kanssa kouluajalla.

 

Varhaiskasvatuksen yleisiä tavoitteita ovat:

- luoda positiivinen suhde musiikkiin kokemusten kautta

- antaa valmiuksia myöhempään harrastamiseen

- kehittää lapsen kuuntelemiskykyä

- esitellä eri instrumentteja, miltä näyttävät ja kuullostavat

- tukea lapsen sosiaalista ja emotionaalista kehitystä

 

Opetuksen keskeiset musiikilliset elementit ovat: rytmi, muoto, harmonia, melodia, dynamiikka ja sointiväri. Leikin avulla harjoitetaan lapsen musiikillista muistia, kehitetään kuuntelemiskykyä ja tuetaan hänen kognitiivista, emotionaalista, motorista ja sosiaalista kehittymistä.