7. TODISTUS OPINNOISTA JA PÄÄTTÖTODISTUS

 

7.1 TODISTUS JA SEN MERKINNÄT

 

Kun oppilas on suorittanut perustason opinnot, saa hän tästä todistuksen. Todistuksessa ilmenee arviointi oppilaan edistymisestä perusopinnoissa. Arvioinnissa korostuu oppilaan osaaminen perustason tavoitteisiin nähden.

Taiteen laajan oppimäärän mukainen perustason todistus sisältää seuraavat merkinnät:

- Todistuksen nimi

- Koulutuksen järjestäjän nimi

- Oppilaitoksen nimi

- Taidelaji

- Oppilaan nimi ja henkilötunnus

- Opiskeluaika vuosina

- Suoritettujen laajan oppimäärän mukaisten perusopintojen opintokokonaisuudet ja laajuus

- Sanallinen arviointi suoritetuista perusopinnoista

- Rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima

- Jos koulutus järjestetään opetus- ja kulttuuriministeriön luvalla, allekirjoitetaan todistukseen ministeriön antama lupapäivä ja päivämäärä, jolloin ministeriö on hyväksynyt laajan

oppimäärän opetussuunnitelman

- Koska ministeriö on myöntänyt opetuksen järjestäjälle luvan hankkia palveluksia yksityisiltä yrityksiltä ja säätiöiltä taiteen perusopetukseen laajan oppimäärän lain mukaan,

allekirjoitetaan perustason todistukseen tämän sopimuksen päivämäärä ja yksityisen

yhdistyksen tai säätiön allekirjoitus yhdessä opetuksen järjestäjän hyväksymän

opetussuunnitelman kanssa.

- Merkintä siitä että koulutus on tapahtunut Opetushallituksen vahvistaman taiteen

perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisesti 2017

 

7.2 SYVENTÄVIEN OPINTOJEN PÄÄTTÖTODISTUS

 

Syventävien opintojen jälkeen oppilas saa päättötodistuksen laajan oppimäärän mukaisesti suoritetuista musiikin opinnoista.

Päättötodistuksessa tulee ilmetä seuraavat merkinnät:

- Koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi

- Suoritetut opinnot

- Oppilaan nimi ja henkilötunnus

- Opiskeluaika

- Solistisen pääaineen lopputyö ja arviointi sekä arvioinnin perusteet

- Musiikkiopin loppuarviointi ja suorituksen ajankohta

- Osallistuminen yhteismusisointiin, yhtyeisiin ja ajankohta

- Muut mahdolliset opintosuoritukset

- Rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima

- Päivämäärä jolloin Opetusministeriö on myöntänyt opetusluvan

- Lainsäädäntö johon opetus on perustunut

- Maininta siitä että koulutus on läpiviety Opetushallituksen säätämien opetuksen perusteiden mukaan ja että laajan oppimäärän mukainen opetus sisältää myös perustason opetuksen