5. SYVENTÄVÄT OPINNOT

 

Syventävissä opinnoissa oppilas laajentaa tai eriyttää opintojaan omien toiveidensa mukaisesti ja koulutuksen järjestäjän tarjoamien mahdollisuuksien mukaan. Opintojen aikana oppilas suunnittelee ja toteuttaa ns. lopputyön, jonka tarkoitus on osoittaa oppilaan musiikillista osaamista ja suuntautumista. Lopputyö voi koostua useista eri osa-alueista tai osoittaa yhtä erityistä ja laajentunutta osaamista. Oppilas päättää yhdessä opettajan kanssa lopputyön sisällön huomioiden musiikkiopiston mahdollistaman opetustarjonnan.

Yksittäinen opintokokonaisuus voi sisältää useita osakokonaisuuksia opetussuunnitelman sisältämistä vaihtoehdoista. Opetuksen järjestäjä vahvistaa opintokokonaisuudet, niiden tavoitteet ja sisällön opetussuunnitelman perusteiden mukaan. Syventävissä opinnoissa voi olla erilaisia opintokokonaisuuksia.

Näitä hyödyntäen voi oppilaitos järjestää erilaisia ja erityisiä suuntautumisvaihtoehtoja, joista oppilas voi valita mieleisensä. Vaihtoehtoiset opintokokonaisuudet suunnitellaan ja valitaan niin että ne tukevat oppilaan lopputyön suorittamista. Yksittäinen opintokokonaisuus voi sisältää tavoitteita monesta eri opetussuunnitelman tavoitealueesta (vrt. 2.2).

 

5.1 TAVOITTEET

 

Musiikin esittäminen ja itseilmaisu

Opetuksen tavoitteet:

- ohjata oppilasta laajentamaan musiikillista ilmaisuaan

- kannustaa ja laajentaa osaamista oppilaan itsensä valitsemien tavoitteiden mukaisesti

- kannustaa oppilasta käyttämään musiikkia monipuolisesti

- ohjata oppilasta hyödyntämään ilmaisussaan myös muita taidelajeja

 

Oppimaan oppiminen ja harjoittelu

Opetuksen tavoitteet:

- auttaa oppilasta suuntautumaan ja asettamaan tavoitteet opinnoilleen

- kannustaa oppilasta arvioimaan edistymistään ja nauttimaan osaamisestaan

- ohjata oppilasta harjoittelemaan itsenäisesti ohjelmistoa joka kehittää häntä

- ohjata oppilasta huolehtimaan ergonomisesti oikein kehonsa terveydestä ja oppia

suojelemaan kuuloaistiaan

 

Musiikin kuuntelu ja hahmottaminen

Opetuksen tavoitteet:

- ohjata oppilasta kuuntelemaan ja kehittymään niin solistisissa kuin yhtyesoittotaidoissaan

- ohjata oppilasta havannoimaan monipuolisesti soitettua musiikkia ja sen nuottikirjoitusta

- ohjata oppilasta hahmottamaan musiikin rakenteita ja tyylisuuntia

- kannustaa oppilasta hyödyntämään musiikillisia taitojaan ja musiikin historian tietämystään

 

Säveltäminen ja improvisointi

Opetuksen tavoitteet:

- kannustaa oppilasta improvisointiin, omiin sovituksiin ja säveltämään omaa musiikkia

- kannustaa oppilasta käyttämään musiikkiteknologian mahdollisuuksia ja välineitä

 

Oleellista opinnoissa on, että oppilas kehittää persoonallisesti omaa musiikki-ilmaisuaan, laajentaa ohjelmiston tuntemustaan ja parantaa yhteistyökykyään erilaisissa kokoonpanoissa. Opintoihin sisältyy myös laajentuvaa ymmärrystä musiikin hahmottamisesta, sisällöstä, kulttuurista ja luovasta ajattelusta. Opetuksen järjestäjä voi tarvittaessa laajentaa opintojen sisältöä paikallisten opetustavoitteiden ja tarjonnan mukaan.

 

 

5.2 INSTRUMENTTIOPINNOT

 

Lukuvuoden alussa opettaja laatii, mahdollisesti oppilaan kanssa, opintosuunnitelman instrumenttiopetuksen osalta. Opintosuunnitelmassa ilmenee kyseisen lukuvuoden tarkennetut tavoitteet. Opintosuunnitelma toimii siten myös lukuvuoden edistymisen arviointiperusteena.

Yhteismusisointi on tärkeä osa opintoja. Oppilaalla on täten oikeus mutta myös velvollisuus osallistua kuoro-, orkesteri-, bändi- tai kamarimusiikkitoimintaan. Yhteismusisointia voidaan järjestää musiikkipajatoimintana, periodinomaisesti tai projektiluontoisesti. Yhteismusisoinnin järjestämisessä huomioidaan oppilaan ikä ja soitinopintojen taso. Yhteissoitto ja sen sopivan tasoinen ohjelmisto edistävät oppilaan musiikillista osaamista. Ryhmässä toimiminen kehittää myös oppilaan sosiaalisia taitoja ja yhteistyökykyä.

Oleellista instrumenttiopinnoissa ja yhteissoitossa on oppilaan kehittyminen oman pääsoittimensa tekniikassa ja ohjelmiston tuntemuksessa sekä yhteissoiton perusteissa. Säännölliset esiintymiset ovat tärkeä osa opintoja.

 

 

5.3 MUSIIKIN PERUSKÄSITTEET / MUSIIKKIOPPI

 

Musiikin peruskäsitteiden opetus syventävissä opinnoissa pohjautuu samoihin tietoihin ja taitoihin kuin perustasolla näitä yhä laajentaen. Tavoite on, että näiden opintojen jälkeen oppilaalla on käsitys siitä kuinka tonaalinen musiikki rakentuu, ja että hän tuntee moniäänisyyden perusteet sekä hallitsee erilaiset rytmit ja tahtilajit. Oppilaat perehtyvät myös moderniin taidemusiikkiin ja myöhäisempiin tyylilajeihin. Musiikillisia rakenteita analysoidaan perusteellisemmin ja myös nuoteista. Oppilasta rohkaistaankin muodostamaan itsenäisesti mielipide sävellyksen tyylistä ja rakenteista. Oppilasta kannustetaan ilmaisemaan itseään improvisoimalla, sovittamalla ja säveltämällä omia kappaleita. Opinnoissa huomioidaan oppilaan erityiset kiinnostuksen kohteet, ja hän voi halutessaan syventää jonkin tietyn osa-alueen tietämystä opintojen loppuvaiheessa.