2. OPETUKSEN SUUNNITELMA

 

Tavoite taiteen perusopetuksessa laajan oppimäärän mukaisesti musiikissa on luoda otolliset olosuhteet hyvän musiikkisuhteen syntymiselle. Tavoitteena on, että oppilas kehittää musiikillista osaamistaan ja kokee oppimisen iloa. Opetus antaa valmiudet kiinnostuksen ylläpitoon ja mahdollisuuden oppilaan toiveiden mukaiseen jatkokoulutukseen.

Musiikillisten valmiuksien ohessa oppilasta ohjataan myös esteettisiin kokemuksiin, luovaan ajatteluun ja tuotoksiin sekä etsimään uusia ongelmanratkaisumalleja. Opintojen kuluessa oppilas oppii tuntemaan vahvuutensa ja ilmaisemaan itseään yksilöllisesti. Opetus vahvistaa positiivisen minäkuvan syntyä ja itseluottamusta omaan kommunikointikykyyn. Oppilasta kannustetaan osallistumaan opiston konserttitoimintaan ja tätä kautta ymmärtämään ylipäätään musiikin merkitys kulttuurielämässä. Tällä tavoin musiikkiharrastuksesta tulee osa elävää ja toimivaa kulttuuria.

 

2.1 OPETUKSEN POHJA JA LAAJUUS

 

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukainen opetus musiikissa sisältää 1300 tuntia, joista perustason opetus on 800 tuntia ja syventävien opintojen osuus 500 tuntia. Laskennallisen tunnin pituus on 45 minuuttia. Opetus järjestetään joustavasti, huomioon ottaen taidelajin luonne, oppilaan ikä, aikaisemmat valmiudet ja käytettävissä olevat opetusmetodit. Opintoihin sisältyy myös laulunopetusta. Yhteissoitto tulee mukaan heti, kun oppilaan taidot ja opetusmetodit sen sallivat.

 

Laajan oppimäärän mukainen opetus musiikissa:

 

Perustason opetus: soitin, laulu ja musiikkioppi 800 tuntia

 

Syventävät opinnot: soitin, laulu, yhteissoitto ja musiikkioppi 500 tuntia

 

Rytmis, Kohotahti ja Karuselli eivät sisälly taiteen perusopetukseen musiikissa. (katso rakennemalli s. 6)

 

2.2 OPINTOJEN RAKENNE JA ORGANISOINTI

 

Perustason instrumenttiopetuksen tulee antaa riittävän laaja pohja syventäviin opintoihin. Syventävät opinnot perustuvat puolestaan päämäärätietoiseen ja kauaskantoiseen kehittymiseen. Opintojen aikana oppilas suunnittelee ja toteuttaa ns. lopputyön, jonka tarkoitus on osoittaa hänen musiikillista osaamistaan. Lopputyö voi koostua erilaisista opintokokonaisuuksista tai keskittyä yhteen tiettyyn osa-alueeseen. Oppilas asettaa tavoitteet yhdessä opettajan kanssa oppilaitoksen opetustarjontaan perustuen suunnitellessaan

kuinka lopputyö toteutetaan.

Esimerkkejä opintokokonaisuuksista joita oppilaitos pyrkii järjestämään solistisen opetuksen lisäksi ovat:

orkesterisoitto, rytmimusiikki, kansanmusiikki, kuoro, sävellys, tanssi, musiikkianalyysi, tyylituntemus, kamarimusiikki, säestys jne.

 

2.3 Musiikkiopisto Legaton rakennekuvio