4. MUSIIKKIOPISTON PERUSTASO

 

Perusopintojen tarkoitus on inspiroida oppilasta tavoitteelliseen opiskeluun ja pitkäjänteiseen kehittymiseen musiikillisessa osaamisessa. Opintojen lähtökohtana toimivat oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet. Tarjoamalla mahdollisuuden monipuoliseen musiikilliseen kehittymiseen ja toimintaan kehittää perustaso oppilaan musiikillista ja luovaa ajattelua ja osaamista. Perustason läpikäydyt opinnot takaavat oppilaalle riittävät taidot itsenäiseen jatkamiseen ja musiikkisuhteen kehittämiseen.

 

4.1 TAVOITTEET

 

Musiikin esittäminen ja ilmaisu

Opetuksen tavoitteet:

- auttaa oppilasta löytämään omia ilmaisukeinoja ja -tapoja

- ohjata oppilasta elävään musiikilliseen ilmaisuun

- kannustaa oppilasta erilaisiin esiintymistilanteisiin ja niiden hallintaan

- kannustaa oppilasta tutustumaan muihin taidelajeihin ja niiden väliseen

vuorovaikutukseen

 

Oppimaan oppiminen ja harjoittelu

Opetuksen tavoitteet:

- ohjata oppilasta hallitsemaan itsenäisesti instrumenttiaan niin solo- kuin yhtyesoitossa

- ohjata oppilasta säännölliseen harjoitteluun ja sen arviointiin

- ohjata oppilasta korvakuulolta soittamiseen ja tulkitsemaan nuottikirjoituksen ja kulloinkin kyseessä olevan tyylisuunnan tunnusomaisia piirteitä

- antaa oppilaalle mahdollisuus tutustua musiikkiteknologiaan musiikin tekemisen välineenä

- ohjata oppilasta ergonomisesti oikeaoppiseen ja järkevään harjoitteluun ja esiintymiseen

- ohjata oppilasta huomioimaan ääniympäristö ja suojelemaan kuuloaan

 

Musiikin kuuntelu ja hahmottaminen

Opetuksen tavoitteet:

- ohjata oppilasta kuuntelemaan omaa soittoaan ja soittimensa klangia yhteydessä

ympäristöön ja kokonaisuuteen

- kehittää oppilaan kykyä lukea ja kirjoittaa musiikkia

- ohjata oppilasta ymmärtämään musiikin erityispiirteitä sekä hahmottamaan musiikin

rakenteita ja karaktäärejä

- tukea oppilaan kehittymistä aktiiviseksi kuuntelijaksi ja edistää musiikin historian tuntemusta

 

Säveltäminen ja improvisointi

Opetuksen tavoitteet:

- ohjata oppilasta luomaan omia musiikillisia ideoita ja ratkaisuja

- kannustaa oppilasta harjoittelemaan improvisoinnin perusteita, sovittamista ja säveltämistä

 

Keskeistä perustason opinnoissa on antaa oppilaalle monipuoliset valmiudet niin soittimensa teknisessä hallinnassa ja ilmaisumahdollisuuksissa kuin ohjelmistossa. Opintojen aikana perehdytään mahdollisimman monipuolisesti musiikin työskentelyvälineisiin ja -tapoihin kunnioittaen myös oppilaan omia tavoitteita. Yhteismusisointi sekä musiikin historian ja hahmottamisen tunteminen ovat tärkeitä osa-alueita perustason opinnoissa. Eri osa-alueiden integrointi vahvistaa musiikin kokonaiskentän hahmottamista.

 

4.2 SOITINOPINNOT

 

Musiikkiopiston oppilaat ovat oikeutettuja solistiseen pääaineeseen. Oppilaat saavat apua instrumentin valinnassa edellytyksiensä mukaan ja osallistuvat tasonsa mukaiseen musiikkioppiin ja yhteissoittoon.

Opetuksen tuntimäärä viikossa toteutetaan niin että asetetut tavoitteet saavutetaan.

Solistiseksi pääaineeksi oppilas voi valita jonkin näistä:

jousisoittimet: viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso

puupuhaltimet: huilu, oboe, klarinetti, fagotti, saxofoni

vaskipuhaltimet: trumpetti, käyrätorvi, pasuuna, barytoni, tuuba

muut soittimet: kitara, sähkökitara, sähköbasso, piano, urut, harmonikka, lyömäsoittimet ja laulu

 

Jos kysyntää ilmenee, voidaan opetusta järjestää myös muissa aineissa kuin yllämainitut, opiston resurssien mukaan. Vapaan säestyksen perusteet sisältyvät pianon, kitaran ja harmonikan opintoihin.

Perustason soitinopinnot koostuvat yksilöopetuksesta ja yhteissoitosta. Yksilöopetus voi sisältää solistisen pääaineen lisäksi sivuaineen. Perustason oppilas voi hakea oikeutta solistiseen sivuaineeseen. Tämän oikeuden myöntää musiikkiopiston rehtori yhdessä soitinopettajan tai opettajakunnan kanssa yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Oppilaille, joilla on tavoitteena ammattiopinnot ja joilla on jokin toinen pääsoitin, suositellaan pianoa sivuaineeksi.

Yhtye- ja yhteissoitto ovat oleellinen osa perustason opintoja. Oppilaalla on oikeus ja velvollisuus osallistua kuoro-, orkesteri-, bändi- tai kamarimusiikkitoimintaan, kun sitä järjestetään. Soitinopinnot ja yhteissoitto täydentävät toisiaan. Yhteissoittoa voidaan järjestää myös musiikkipajoissa, periodinomaisesti tai erityisinä projekteina.

Oleellista soitinopinnoissa ja yhteissoitossa on oppilaan musiikillisen ajattelun kehittäminen, ohjelmistotietämyksen laajentaminen sekä pääinstrumentin soittoteknisen kontrollin parantuminen siten, että oppilas oppii työskentelemään itsenäisesti.

 

4.3 MUSIIKIN HAHMOTUS/MUSIIKIN PERUSKÄSITTEET/ MUSIIKKIOPPI

 

Tärkeä osa musiikinopetusta on ohjata oppilas lukemaan, kirjoittamaan ja ymmärtämään nuottikirjoitusta ja sen merkintöjä. Rytmejä, melodioita ja soinnutusta tutkitaan käytännönläheisesti ja osaaminen viedään vähitellen vaativammalle tasolle.

Musiikin rakenteet ja muodot tulevat tutuiksi niin omissa soitinopinnoissa kuin aktiivisesti kuuntelemalla, myös samalla nuoteista seuraten. Oppilaat tutustutetaan tunnettuihin länsimaalaisiin säveltäjiin ja heidän teoksiin, musiikin historiaan ja tyyleihin sekä soittimien ulkonäköön, rakenteeseen ja sointiin.

Musiikin rakenteita analysoidaan, ja oppilaita kannustetaan ilmaisemaan itseään improvisoiden, sovittaen ja säveltäen.

 

4.4 KUUNTELEMISEN TAVOITE

 

Kuunteleminen on myös tärkeä osa musiikin opintoja. Musiikkiopiston tehtävänä onkin opettaa oppilaat kuuntelemaan monipuolisesti musiikkia tarjoamalla mahdollisuuksia konserteissa käynteihin ja muihin musiikillisiin tapahtumiin ja pitämällä huolta, että paikallinen musiikkielämä tulee tutuksi jokaiselle oppilaalle heidän ikänsä huomioon ottaen.

 

4.5 ESIINTYMISEN TAVOITE

 

Musiikki on luotu esitettäväksi ja siksi esiintyminen on oleellinen osa opntoja. Esiintymisen harjoittelu alkaa samanaikaisesti opintojen kanssa ja muuttuu vaativammaksi vähitellen kykyjen ja kokemuksen kasvaessa.

Musiikkiopisto tarjoaa monipuolisia ja palkitsevia esiintymismahdollisuuksia. Tavoite on että oppilas saa luontevan ja positiivisen asenteen esiintymiseen, mikä samalla kasvattaa hyvää itsetuntoa. Erityistä huomiota saavat mahdolliset esiintymiseen liittyvät ongelmat, jotka opettaja auttaa oppilasta kohtaamaan ja voittamaan.

 

4.6 OPPITUNTIEN PITUUS

 

Perustasolla oppitunnin pituus pääaineessa on nuorempien kohdalla 30 minuuttia, myöhemmin 45 - 60 minuuttia viikossa. Musiikkiopiston rehtori voi opetusresurssit huomioiden ja yhdessä pääaineen opettajan kanssa tarkistaa oppitunnin pituutta niin että tavoitteet saavutetaan. Solistisen sivuainetunnin pituus on 30 minuuttia viikossa. Musiikkiopin oppitunnin pituus on 45 - 90 minuuttia viikossa. Yhteismusisoinnin ( esim. orkesteri, kuoro, kamariyhtye) opetusaika määräytyy ryhmän koon ja käytettävän opetusmetodin mukaan.