6. ARVIOINNIN TAVOITE JA KRITEERIT

 

Arvioinnin tavoite on ohjata oppilaan oppimista, tukea hänen edistymistään ja kehittää itsearviointikykyä. Palautteen tarkoitus on auttaa oppilasta asettamaan tavoitteita opinnoilleen, auttaa suuntaamaan harjoittelu tavoitteiden saavuttamiseksi ja ymmärtämään omaa oppimisprosessiaan. Oppilaan työskentelyä arvioidaan monipuolisesti. Arvioinnin tulee kannustaa oppilasta oppimaan, ja sen tulee olla oikeudenmukaista ja eettisesti kestävää. Arvioinnin tulee tukea oppilaan kehittymistä ja itsetuntemusta. Monipuolinen ja jatkuva arviointi sisältää erilaisia palautetapoja ja ohjausta itsearviointiin. Suullisen ja kirjallisen palautteen tarkoitus on antaa oppilaalle selkeä ja oikeudenmukainen käsitys hänen vahvoista ja heikoista puolistaan opiskelun edetessä.

 

6.1 ARVIOINTI OPINTOJEN AIKANA

 

Oppimisprosessin eri vaiheissa oppilasta ohjataan oppimaan ja arvioidaan monipuolisesti. Oppilaan ja opettajan välillä tapahtuvan jatkuvan arvioinnin ja vuorovaikutteisen palautteen tarkoitus on kehittää ja aktivoida oppilaan omaa osallistumista. Oppilasta ohjataan itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin kautta luomaan palauteraamit kehittymiselleen. Arviointi toimii tukena tavoitteiden saavuttamisessa ja kannustaa havannoimaan omaa ja yhteistä työtä.

Arviointi perustuu niihin perustason ja syventävien opintojen tavoitteisiin, jotka käsiteltiin opetussuunnitelman kohdissa 4 ja 5. Arvioinnissa otetaan huomioon ne osa-alueet, jotka kuuluvat musiikin laajan oppimäärän opinto-ohjelmaan ja jossa esiintyminen, ilmaisukyky, harjoittelu, tiedon vastaanottokyky, kuunteleminen ja musiikin hahmottaminen ovat keskeisessä asemassa. Oppilaan omia arvostuksia, asenteita tai persoonallisia ominaisuuksia ei arvioida.

Oppilasta informoidaan arvioinnin perusteista ja käytänteistä ja korostetaan, että kaikki arviointi on aina subjektiivista, koska on mahdotonta antaa objektiivista totuutta. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen/huoltajilleen annetaan tietoa lukuvuoden opintotavoitteista ja ohjelmasta, samoin kuin koko musiikkiopistossa opiskeluajasta. Huoltajille annetaan tietoa myös opiston organisaatiosta ja siitä mikä on keskeistä musiikkiopinnoissa.

 

6.2 EDISTYMISEN ARVIOINTI

 

Arviointia tapahtuu mm. konserttitilanteissa ja omien tuntien aikana. Oppilaan ja huoltajan niin halutessa voidaan esiintyminen myös dokumentoida ja siten jälkeenpäin arvioida yhdessä.

Musiikkiopisto Legato voi oppilaan ja opettajan niin yhdessä halutessa järjestää myös tutkintotilanteen ja tasosuorituskokeen, jossa lautakunta antaa palautteen oppilaan edistymisestä ja kuinka edetä. Tasokokeita on kolme perusopinnoissa ja niiden sisältö, vaikeustaso ja ohjelmisto noudattavat kyseisen instrumentin perinteitä.

 

6.3 SYVENTÄVIEN OPINTOJEN ARVIOINTIKRITEERIT

 

Lopputyön arvioinnissa käytetään seuraavia kriteereitä:

1) Oppilaan tekninen osaaminen:

- taitava, - tavanomainen, - hieman puutteellinen

2) Oppilaan esiintymiskyky:

- taiteellisesti rehellinen ja osuva, - korrekti mutta yksipuolinen, - heikohko

3) Oppilaan ilmaisukyky:

- kypsä ja syvällinen, - tavanomainen toteutus, - vaatimaton